Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 30 Loại
Đăng ngày 19-08-2019 01:48:48 AM
Giá : 45.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 560 Ohm
Đăng ngày 31-07-2019 06:03:51 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

ĐIỆN TRỞ 50R 1W RX24
Đăng ngày 21-01-2019 10:49:13 PM
Giá : 21.000 đ

ĐIỆN TRỞ 1 Ohm 50W

ĐIỆN TRỞ 50W 100R RX24
Đăng ngày 21-01-2019 10:48:49 PM
Giá : 21.000 đ

ĐIỆN TRỞ 100 Ohm 50W

ĐIỆN TRỞ 50R 50W RX24
Đăng ngày 21-01-2019 10:47:50 PM
Giá : 21.000 đ

ĐIỆN TRỞ 50 Ohm 50W

Trở Băng A06-103 10K 5%
Đăng ngày 01-08-2018 11:57:20 PM
Giá : 1.500 đ

Trở Băng A06-103 10K 5%

Trở Băng A09-472 4.7K 5%
Đăng ngày 29-05-2018 12:23:56 AM
Giá : 1.000 đ

Trở Băng A09-472 4.7K 5%

Trở Băng A09-103 10K 5%
Đăng ngày 29-05-2018 12:18:13 AM
Giá : 2.000 đ

Trở Băng A09-103 10K 5%

ĐIỆN TRỞ 6R 100W RX24
Đăng ngày 11-10-2017 02:25:52 AM
Giá : 21.000 đ

ĐIỆN TRỞ 6 Ohm 100W

ĐIỆN TRỞ 4R 50W RX24
Đăng ngày 11-10-2017 02:24:25 AM
Giá : 21.000 đ

ĐIỆN TRỞ 4 Ohm 50W

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 10M Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:24:21 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 1M Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:24:08 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 200 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:23:55 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 100 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:23:42 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 6.8K
Đăng ngày 25-09-2017 01:23:31 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 680K
Đăng ngày 25-09-2017 01:21:43 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 51K
Đăng ngày 25-09-2017 01:21:28 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 470K
Đăng ngày 25-09-2017 01:21:14 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 5.1K
Đăng ngày 25-09-2017 01:20:59 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 3K
Đăng ngày 25-09-2017 01:20:44 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 47K
Đăng ngày 25-09-2017 01:20:25 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 1K
Đăng ngày 25-09-2017 01:20:08 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 220 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:19:51 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 47 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:19:34 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 680 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:19:19 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 150 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:19:05 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 22 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:18:51 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 510 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:18:25 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 220K
Đăng ngày 25-09-2017 01:17:54 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 20K
Đăng ngày 25-09-2017 01:17:42 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 330 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:17:23 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 10 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:17:08 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 470 Ohm
Đăng ngày 25-09-2017 01:16:55 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 4.7K
Đăng ngày 25-09-2017 01:16:17 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 68K
Đăng ngày 25-09-2017 01:16:04 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 2K
Đăng ngày 25-09-2017 01:15:48 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 5 vạch 1/4W chính xác 1% 100K
Đăng ngày 25-09-2017 01:15:20 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Điện trở 1/4W 5% 500R
Đăng ngày 25-09-2017 12:29:15 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 2.2K
Đăng ngày 25-09-2017 12:28:32 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

ĐIỆN TRỞ 20R 100W RX24
Đăng ngày 13-02-2017 02:00:09 AM
Giá : 21.000 đ

ĐIỆN TRỞ 20 Ohm 100W

Điện trở 0 Ohm
Đăng ngày 31-08-2016 05:50:39 AM
Giá : 3.000 đ

Điện trở 0 ohm

Điện trở vạch 1/4W 1% 300K
Đăng ngày 28-05-2016 06:49:43 AM
Giá : 2.000 đ

Điện trở chính xác (5 vạch) đầy đủ các trị số

Quang trở CDS 5mm GL5531
Đăng ngày 15-05-2016 02:11:30 PM
Giá : 2.000 đ

Quang trở 5mm

Điện trở 1/4W 5% 22K
Đăng ngày 15-05-2016 01:58:02 PM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 8.2K
Đăng ngày 15-05-2016 01:57:48 PM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 2.2K
Đăng ngày 15-05-2016 01:57:32 PM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 33K
Đăng ngày 15-05-2016 01:57:21 PM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 100K
Đăng ngày 15-05-2016 01:57:09 PM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 150R
Đăng ngày 15-05-2016 08:11:20 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 820K
Đăng ngày 15-05-2016 08:11:02 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 3.3K
Đăng ngày 15-05-2016 08:10:08 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 100R
Đăng ngày 15-05-2016 08:09:56 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 120R
Đăng ngày 15-05-2016 08:09:29 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 470R
Đăng ngày 15-05-2016 08:08:55 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 56K
Đăng ngày 15-05-2016 08:08:25 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 330R
Đăng ngày 15-05-2016 08:08:13 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 220K
Đăng ngày 15-05-2016 08:07:55 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 220R
Đăng ngày 15-05-2016 08:07:40 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 4.7K
Đăng ngày 15-05-2016 08:07:15 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Điện trở 1/4W 5% 47K
Đăng ngày 15-05-2016 08:06:56 AM
Giá : 2.500 đ

Điện trở cắm 1/4W 5%

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây