Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
Tụ Nhôm SMD Aluminum 1000uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:48:09 PM
Giá : 3.100 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 470uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:47:53 PM
Giá : 2.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 330uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:47:40 PM
Giá : 2.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 220uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:47:27 PM
Giá : 2.000 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 150uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:47:12 PM
Giá : 1.700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 100uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:47:00 PM
Giá : 1.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 47uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:46:42 PM
Giá : 1.200 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 33uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:46:31 PM
Giá : 1.100 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 22uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:46:19 PM
Giá : 1.200 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 10uF6.3V
Đăng ngày 23-04-2018 11:46:03 PM
Giá : 800 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 330uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:43:32 PM
Giá : 2.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 68uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:43:22 PM
Giá : 1.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 33uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:43:11 PM
Giá : 1.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 22uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:42:59 PM
Giá : 1.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 10uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:42:41 PM
Giá : 1.100 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 4.7uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:42:28 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 3.3uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:42:21 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 1uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:42:10 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 2.2uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:41:59 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 47uF100V
Đăng ngày 23-04-2018 11:41:44 PM
Giá : 1.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 470uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:41:19 PM
Giá : 2.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 220uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:41:07 PM
Giá : 2.000 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 100uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:40:52 PM
Giá : 2.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 56uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:40:41 PM
Giá : 1.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 47uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:40:25 PM
Giá : 1.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 22uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:39:52 PM
Giá : 1.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 10uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:39:39 PM
Giá : 1.000 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 4.7uF63V
Đăng ngày 23-04-2018 11:39:26 PM
Giá : 1.000 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 0.1uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:39:02 PM
Giá : 600 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 3.3uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:38:48 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 10000uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:38:35 PM
Giá : 3.900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 150uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:38:14 PM
Giá : 1.900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 120uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:38:04 PM
Giá : 1.700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 470uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:37:51 PM
Giá : 4.200 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 330uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:37:39 PM
Giá : 2.700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 220uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:37:23 PM
Giá : 1.900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 100uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:37:01 PM
Giá : 1.700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 47uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:36:48 PM
Giá : 1.200 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 33uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:36:37 PM
Giá : 1.200 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 22uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:36:26 PM
Giá : 1.100 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 10uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:36:12 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 4.7uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:35:59 PM
Giá : 600 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 2.2uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:35:48 PM
Giá : 600 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 1uF50V
Đăng ngày 23-04-2018 11:35:37 PM
Giá : 600 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 33uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:34:28 PM
Giá : 1.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 2.2uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:34:13 PM
Giá : 700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 680uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:33:59 PM
Giá : 2.700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 470uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:23:36 PM
Giá : 2.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 330uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:23:24 PM
Giá : 2.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 270uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:23:08 PM
Giá : 2.000 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 220uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:22:54 PM
Giá : 1.700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 150uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:22:36 PM
Giá : 1.700 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 680uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:22:02 PM
Giá : 1.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 47uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:21:33 PM
Giá : 1.000 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 22uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:21:22 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 10uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:21:11 PM
Giá : 900 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 4.7uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:20:54 PM
Giá : 600 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 330uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:20:36 PM
Giá : 2.500 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 100uF35V
Đăng ngày 23-04-2018 11:20:20 PM
Giá : 1.300 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Tụ Nhôm SMD Aluminum 1000uF25V
Đăng ngày 23-04-2018 11:10:12 PM
Giá : 3.100 đ

Tụ nhôm SMD sử dụng trong các mạch điện tử.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây