Xin lưu ý: Do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, chúng tôi chỉ bán hàng theo hình thức online. Nếu quy khách có nhu cầu tới trực tiếp lấy hàng, vui lòng đặt hàng online và hẹn trước. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và giao hàng bảo đảm các quy định phòng dịch. Xin chân thành cảm ơn!
 
140K Trở 0603 1%
Đăng ngày 23-10-2020 02:46:15 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 140K

3K6 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:51:40 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 3K6

470R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:50:41 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 470R

18R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:49:34 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 18R

1K6 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:48:32 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 1K6

47R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:47:33 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 47R

150R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:46:31 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 150R

2K2 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:45:27 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 2K2

560R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:44:25 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 560R

36R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:43:03 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 36R

200R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:41:59 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 200R

49K9 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:40:43 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 49K9

68R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:39:02 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 68R

33R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:37:55 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 33R

3R6 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:36:48 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 3R6

43R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:35:11 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 43R

91R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:33:50 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 91R

56R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:32:31 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 56R

4R3 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:31:18 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 4R3

62R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:30:07 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 62R

3R3 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:29:06 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 3R3

7R5 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:27:59 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 7R5

430R Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:26:30 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 430R

6K2 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:17:59 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 6K2

1R5 Trở 0603 1%
Đăng ngày 13-09-2017 12:05:20 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 1R5

130R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:55:55 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 130R

750R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:53:01 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 750R

4K99 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:51:56 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 4K99

9R1 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:50:51 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 9R1

22R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:49:36 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 22R

6R8 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:48:27 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 6R8

3K0 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:47:17 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 3K0

2K4 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:46:12 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 2K4

5K6 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:44:49 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 5K6

130R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:43:27 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 130R

2R7 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:42:06 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 2R7

1K2 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:40:45 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 1K2

2K7 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:39:39 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 2K7

6R2 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:38:08 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 6R2

27K Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:36:57 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 27K

910R Trở 0603 1% 911
Đăng ngày 12-09-2017 11:35:34 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 910R

3R0 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:34:31 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 3R0

180R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:33:18 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 180R

3K9 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:32:09 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 3K9

270R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:31:01 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 270R

4K3 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:29:32 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 4K3

7K5 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 11:27:50 PM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 7K5

5K1 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 03:30:10 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 5K1

16R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 03:28:06 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 16R

51R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 03:24:46 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 51R

300R Trở 0603 1% 301
Đăng ngày 12-09-2017 03:22:40 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 39R

39R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 03:20:51 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 39R

240R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 03:17:15 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 240R

634R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 02:44:13 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 634R

49R9 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 02:40:24 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 49R9

715R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 02:38:41 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 715R

15R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 02:37:09 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 15R

24R Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 02:35:58 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 24R

1R0 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 02:34:13 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 1R0

6K8 Trở 0603 1%
Đăng ngày 12-09-2017 02:32:54 AM
Giá : 6.000 đ

Điện trở 0603 1% 6K8

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây