HTPro.vn chuyển về 137 Đường Đông Mỹ, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. VPGD ngoài giờ: CT4B-X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
 
Mạch Hiển Thị 2 Led 7 Đoạn 0.5Inch 74HC595 5VDC
Đăng ngày 25-11-2023 03:26:48 AM
Giá : 20.000 đ

Mạch hiển thị 2 led 7 đoạn 0.5inch, dương chung
Điện áp hoạt động: 3.3V - 5VDC
Kích thước PCB: 38.2 x 25.6 MM
 

Mạch Hiển Thị 4 Led 7 Đoạn 0.36Inch 74HC595 5VDC
Đăng ngày 25-11-2023 03:18:06 AM
Giá : 20.000 đ

Mạch hiển thị 4 led 7 đoạn 0.36inch anode chung
Điện áp hoạt động: 3.3V - 5VDC
Kích thước PCB: 38.6 x 22 MM
 

8021AS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 2 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 06:16:42 AM
Giá : 9.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 18

8021BS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 06:15:45 AM
Giá : 9.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 18

8041BS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:54:37 AM
Giá : 16.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 71.6x28.5x7.4 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

8041AS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 4 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:54:18 AM
Giá : 16.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 71.6x28.5x7.4 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

8011AS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 1 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:47:37 AM
Giá : 4.500 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 27.7x20x10 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

8011BS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 1 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:47:18 AM
Giá : 4.500 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 27.7x20x10 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

8031BS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 3 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:45:03 AM
Giá : 12.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 59.3x27.5x8.4 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 11

8031AS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ 3 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:43:00 AM
Giá : 12.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 59.3x27.5x8.4 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 11

5631AS Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:33:03 AM
Giá : 5.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 37.6x19x8 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

5631BS Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 3 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:32:38 AM
Giá : 5.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 37.6x19x8 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

5621BS Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:30:06 AM
Giá : 4.500 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 25x19x8 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

5621AS Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:29:40 AM
Giá : 4.500 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 25x19x8 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

5611AH Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:26:42 AM
Giá : 2.500 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 19x12.6x8 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

5161BS Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 1 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:26:11 AM
Giá : 2.500 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 19x12.6x8 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

4041AS Led 7 Đoạn 0.4inch Đỏ 4 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:08:39 AM
Giá : 5.500 đ

 • Kích thước: 0.4 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 40.5x16x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

4041BS Led 7 Đoạn 0.4inch Đỏ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:08:15 AM
Giá : 5.500 đ

 • Kích thước: 0.4 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 40.5x16x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

4031BS Led 7 Đoạn 0.4inch Đỏ 3 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:03:01 AM
Giá : 5.000 đ

 • Kích thước: 0.4 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 30.1x16x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

4301AS Led 7 Đoạn 0.4inch Đỏ 3 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 05:01:50 AM
Giá : 5.000 đ

 • Kích thước: 0.4 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 30.1x16x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

4021AS Led 7 Đoạn 0.4inch Đỏ 2 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:59:29 AM
Giá : 4.000 đ

 • Kích thước: 0.4 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 20x16x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

4021BS Led 7 Đoạn 0.4inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:59:12 AM
Giá : 4.000 đ

 • Kích thước: 0.4 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 20x16x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

3641BS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:51:21 AM
Giá : 5.500 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 30x14x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

3641AS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 4 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:50:58 AM
Giá : 5.500 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 30x14x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

3631AS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:49:19 AM
Giá : 4.500 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 22.5x14x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

3631BS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 3 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:48:58 AM
Giá : 4.500 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 22.5x14x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

3621BS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:45:19 AM
Giá : 3.500 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 15x14x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

3261AS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 2 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:44:38 AM
Giá : 3.500 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 15x14x7.2 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

3161AS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:39:36 AM
Giá : 2.000 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 14x7.5x8.5 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

3611BS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 1 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:38:38 AM
Giá : 2.000 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 14x7.5x8.5 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

2841BS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:20:59 AM
Giá : 6.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 30.26x11x7.5 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

2841AS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 4 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:20:34 AM
Giá : 6.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 30.26x11x7.5 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

2381AS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 3 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:15:28 AM
Giá : 5.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 22.5x10x6 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

2381BS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 3 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:14:44 AM
Giá : 5.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 22.5x10x6 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

2821BS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:10:39 AM
Giá : 4.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size: 15x10x6 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

2821AS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 2 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:09:36 AM
Giá : 4.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 2
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size: 15x10x6 MM
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 10

2181AS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 1 Số Âm Chung
Đăng ngày 11-08-2023 04:01:32 AM
Giá : 3.500 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 8

2181BS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ 1 Số Dương Chung
Đăng ngày 11-08-2023 03:57:07 AM
Giá : 3.500 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 1
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 8

5631AG Led 7 Đoạn 0.56inch 3 Số Xanh Lá Âm Chung
Đăng ngày 02-06-2021 11:54:17 PM
Giá : 5.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 3
 • Màu hiển thị: Xanh lá
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

F5463AH Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ Đồng Hồ 4 Số Âm Chung
Đăng ngày 24-03-2020 03:45:30 AM
Giá : 9.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 14

F5461BH Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 24-03-2020 03:41:33 AM
Giá : 7.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

F5461AH Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 4 Số Âm Chung
Đăng ngày 24-03-2020 03:40:27 AM
Giá : 7.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

8402AS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ Đồng Hồ 4 Số Âm Chung
Đăng ngày 01-12-2017 02:34:12 AM
Giá : 16.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 14

8402BS Led 7 Đoạn 0.8inch Đỏ Đồng Hồ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 01-12-2017 02:33:38 AM
Giá : 16.000 đ

 • Kích thước: 0.8 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 14

HS420561K-C30 Led 7 Đoạn 0.56inch Đồng hồ 4 Số
Đăng ngày 01-12-2017 02:30:12 AM
Giá : 8.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

HS410561K-D30 Led 7 Đoạn 0.56inch Đồng hồ 4 Số
Đăng ngày 01-12-2017 02:29:17 AM
Giá : 8.000 đ

 • Kích thước: 0.56 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

YY2841BS Led 7 Đoạn 0.28inch Đỏ Đồng Hồ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 01-12-2017 02:27:49 AM
Giá : 6.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ.
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

2841AH-33 Led 7 Đoạn 0.28inch 4 Số Đồng Hồ Âm Chung
Đăng ngày 01-12-2017 02:26:50 AM
Giá : 6.000 đ

 • Kích thước: 0.28 inch
 • Số ký tự: 4
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

SH3462AS Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ 4 Số Đồng Hồ Âm Chung
Đăng ngày 01-12-2017 02:25:20 AM
Giá : 6.000 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Âm
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

3642BH Led 7 Đoạn 0.36inch Đỏ Đồng Hồ 4 Số Dương Chung
Đăng ngày 01-12-2017 02:24:10 AM
Giá : 6.000 đ

 • Kích thước: 0.36 inch
 • Số ký tự: 4, kiểu đồng hồ
 • Màu hiển thị: Đỏ
 • Cực âm, dương chung: Dương
 • Size:
 • Số đoạn: 7
 • Số chân: 12

5261BS Led 7 Đoạn 0.56inch Đỏ 2 Số Dương Chung
Đăng ngày 07-11-2017 12:06:00 AM
Giá : 5.000 đ

Led 7 đoạn 0.56inch PLTD-5261BS, sáng đỏ

Mạch Hiển Thị 8 Led 7 Đoạn 0.36Inch MAX7219 5VDC
Đăng ngày 12-10-2017 03:03:41 AM
Giá : 20.000 đ

Mạch hiển thị 8 led 7 đoạn 0.36inch 
Nguồn 5VDC
Dòng max: 100mA

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây